1. Definícia pojmov a osôb:

1.1 Prevádzkovateľom je Mladí, o.z., Športová 5282/27, 905 01 Senica, IČO: 52 632 091, info@ozmladi.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2 Dotknutou osobou je používateľ portálu, ktorý sa registroval na jeden z portálov alebo uzatvoril licenčnú či darovaciu zmluvu, nadobúdateľ licencie, záujemca o licenciu a používateľ.

1.3 Webové stránky sú prevádzkované pod doménami ozmladi.sk, duhy.sk, mladioz.sk, mladiprotifasizmu.sk, mpf.sk, chs.kim, magazin.duhy.sk, lgbt.sk a ďalšie (ďalej len „portál“ a „portály“). Každá webová stránka Prevádzkovateľa môže mať ustanovené svoje vlastné Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie dokumenty súvisiace so spracovaním osobných údajov.

1.4 Informačnými systémami sú informačné systémy prevádzkovateľa, v ktorých zhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

2. Ochrana osobných údajov

2.1 Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Prevádzkovateľ vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.

2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený získavať a uchovávať osobné údaje dotknutých osôb a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia..

2.3 Prevádzkovateľ prehlasuje, že dodržiava príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.

2.4 V prípade, že nadobúdateľ licencie poskytuje osobné údaje používateľa vyhlasuje, že získal jeho súhlas s poskytnutím a spracovávaním jeho osobných údajov v zmysle týchto zásad poskytovateľom licencie

2.5 Registrovaním na portál a označením príslušného políčka osoba potvrdzuje, že je oboznámená s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 1. licenčná zmluva,
 2. dohoda o registrácii na portál(y),
 3. zaznamenanie údaju o poskytnutí daru a označenie súhlasu so spracovaním osob. údajov,
 4. zákon č. 18/2018 Z. z,
 5. darovacia zmluva,
 6. vyplnenie dotazníka (resp. kontaktného formulára) a označenie súhlasu so spracovaním osob. údajov,

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné ale nevyhnuté na plnenie zmluvy.

4. Oprávnené záujmy

4.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na základe nasledovných oprávnených záujmov: ochrana majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov, prevencia a detekcia počítačovej kriminality, priamy marketing.

4.2 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane profilovania založeného na tomto právnom základe, a požiadať o ich výmaz.

5. Účely spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

 1. uzavretia zmluvy, plnenia ich predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
 2. uzavretia dohody o registrácii na portál(y), a plnenia jej predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
 3. ochrany majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov,
 4. prevencie a detekcie počítačovej kriminality.
 5. uzavretia darovacej zmluvy, plnenia ich predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
 6. prijatia darov,
 7. odoslania darčekov pre podporovateľov,
 8. vybavovania žiadostí a sťažností,
 9. predkladanie ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia prostredníctvom elektronickej alebo písomnej komunikácie, za účelom vytvorenia ponuky služieb a produktov na mieru a skvalitňovania služieb, realizácie spotrebiteľských súťaží, informovanie o novinkách, benefitoch a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách.

6. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: IP adresa, prihlasovacie meno, mailová adresa, meno, priezvisko, adresa, krajina, údaje o prehliadači, telefónne/mobilné číslo.

7. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v súlade so ZOOU iba tým subjektom, ktorým má zákonnú povinnosť ich poskytnúť, a to aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to aj osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zoznam príjemcov, ktorí v prípade potreby spracúvajú osobné údaje: Google (Google Analytics, Google Pay), PayPal, Braintree Payment Gateway, Payout a.s., bankové inštitúcie, Apple (najmä Apple Pay), Mailgun Technologies. Zoznam ďalších príjemcov je zverejnený na internetovej stránke portálu.

8. Retenčná doba – doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva a uchováva počas trvania zmluvy a/alebo dohody a po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv Prevádzkovateľa zo zmluvy alebo dohody.

9. Profilovanie klientov

Prevádzkovateľ môže za účelom obozretného podnikania, zlepšovania kvality poskytovaných služieb, tvorby nových produktov vykonávať profilovanie dotknutých osôb.

10. Práva dotknutej osoby

10.1 Dotknutá osoba má najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracováva ich osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom a všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, okrem osobných údajov, na ktoré sa toto právo podľa právnych predpisov nevzťahuje, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a žiadať ich likvidáciu, právo odvolať súhlas, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov [t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné], právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

10.2 Dotknutá osoba môže podať návrhy, sťažnosti, podnety a/alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné súvisiace otázky na e-mailovej adrese info@ozmladi.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa.

11. Cookies

11.1 Portál využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na koncovom zariadení dotknutej osoby   ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak používanie webových stránok a zlepšujú ich výkon a funkčnosť.

11.2 Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania stránok, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.

11.3 Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.

12. Záverečné ustanovenia

Tento dokument bol zverejnený na portáli ozmladi.sk 6.2.2020. K tomuto dátumu je platný a účinný. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 26.7.2021.